Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

DESistem Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

 

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ                                               

Kanun uyarınca “Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Varyap Meridian Business I Blok No: 1 Kat: 16 / 223 Batı Ataşehir/ İstanbul” adresinde faaliyet gösteren DESistem Bilgi Teknolojileri A.Ş. Veri Sorumlusudur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

 

·       Kimlik Bilgileriniz (Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verileriniz),

·       İletişim Bilgileriniz (Adresiniz, cep telefonunuz, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz),

·       Finansal Verileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, ödeme bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz gibi)

·       Müşteri İşlem (Sipariş ve talep bilgisi,  gişe dekontlarındaki bilgiler gibi)

·       Pazarlama (Alışveriş geçmişi bilgisi, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi)

·       İşlem Güvenliği (Web sitesi gezinme bilgileri, IP adresi, internet sitesi giriş/çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

·       Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, DESistem Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. DESistem Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin kişisel veri işleme amaçları ;

 

    Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,

       Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması,

       Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi; uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi,

    Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi (Ticari elektronik ileti onayı mevcut misafir ve müşterilerimiz açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve misafir/müşteriye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,)

       Talep  ve  şikayetlerin  değerlendirilmesi,

     Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,

       Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,

       İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve referans ilişkilerinin yönetimi,

       Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

       Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

       Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,

    Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP                                                                                                                

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından değişik yollardan (DESistem Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin yönetim merkezi, satış  ofisleri  veya  diğer  alt  yüklenicileri  veya  iş  ortakları  ile  iletişime geçebileceğiniz  ofis  ve  diğer  fiziki  ortamlar,  çağrı  merkezi, web, internet  siteleri ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vs.) elde edilebilir.

 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz:

 

 

  • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tüketici Kanunu vs.)
  • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
  • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
  • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

 

 

Detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na bakınız.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.

 

Kişisel verileriniz; şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza,  şirketimizin danışmanları, ya da çözüm ortakları,  tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, mali müşavirlik, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

·                 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·                 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·                 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·                 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·                 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·                 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·                 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·                 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·                 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde (https://www.desistem.com.tr/ ) yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Varyap Meridian Business I Blok No: 1 Kat: 16 / 223 Batı Ataşehir/ İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “desistem@hs01.kep.tradresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “desistem@desistem.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 

 (Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı e-posta adresinize mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekaletname vermesi gerekmektedir.)

 

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

  

DESİSTEM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

İletişim Bilgilerimiz

Adres :  Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, VARYAP MERIDIAN BUSINESS I BLOK No: 1 Kat: 16 / 223 Batı Ataşehir/ İstanbul

Tel : +90 (216) 574 27 27

Email : desistem@desistem.com.tr